Algemene voorwaarden

pdf algemene voorwaarden downloadArtikel 1 Definities
1. Gebruiker algemene voorwaarden: BHC Security Consulting, hierna te noemen: BHC. BHC Security Consulting is een onderneming (juridisch eenmanszaak) van de heer B.F. Hooglugt. Indien deze onderneming in een andere rechtsvorm zal worden gedreven onder dezelfde naam BHC Security Consulting, dan zal deze nieuwe rechtvorm als gebruiker/BHC gelden.
2. Wederpartij: iedere (rechts-)persoon die aan BHC een opdracht heeft gegeven. Onder wederpartij wordt tevens verstaan ieder die aan BHC een opdracht wenst te verstrekken of verstrekt, goederen van BHC wenst te kopen of koopt, goederen van BHC wenst te huren of huurt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.
3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden, waaronder verstaan: dienstverlening, waartoe opdracht is gegeven of die door BHC uit anderen hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de offerte, c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Met het deponeren van deze algemene voorwaarden ter griffie van de rechtbank te ’s-Gravenhage zijn alle voorgaande voorwaarden van BHC vervallen.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, met inbegrip van overeenkomsten en aanbiedingen (zowel mondeling als schriftelijk), tussen BHC en wederpartij, ongeacht in welke hoedanigheid wederpartij optreedt. Tenzij hieronder anders bepaald worden al dergelijke rechtsbetrekkingen hierna ‘overeenkomsten’ genoemd.
3. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van BHC voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
4. De onderhavige algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen wederpartij en enige aan BHC gelieerde partij, zoals een dochter-, zuster- of moedervennootschap. In dat geval wordt in de onderhavige algemene voorwaarden onder BHC verstaan die betreffende gelieerde partij.
5. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van wederpartij wordt uitdrukkelijk afgewezen.
6. De gedrags/ beroepsregels geldig voor medewerkers van BHC maken deel uit van de overeenkomst. Wederpartij verklaart de daaruit voor BHC voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen accepteren.
7. Afspraken met personeel en/of derden terzake de toepasselijkheid van de onderhavige algemene voorwaarden van BHC of anderszins binden BHC niet, tenzij schriftelijk door BHC is bevestigd dat zij zich gebonden acht aan deze afspraken.
8. Afwijking van de onderhavige algemene voorwaarden is uitsluitend toegestaan voorzover schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen. De voorwaarden waarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk is afgeweken blijven onverkort hun gelding houden. Een eventuele afwijking van de onderhavige voorwaarden geldt slechts voor de bij die overeenkomst specifiek bepaalde gevallen, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders bepaald.
9. Indien een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig is, wordt geacht een zodanige als geldig aan te merken bepaling daarvoor in de plaats te zijn opgenomen, als zoveel mogelijk op de nietige bepaling aansluitend. Hetzelfde geldt voor bepalingen waarop BHC om andere redenen geen beroep kan doen. In het bijzonder geldt ten opzichte van een consument als bedoeld in artikel 6:236 BW, dat een bepaling in deze voorwaarden die door vernietiging ex artikel 6:233BW in aanmerking komt, wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk bij de vernietigde bepaling aansluit. Een nietige dan wel vernietigbare bepaling in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige algemene voorwaarden onverlet.
10. In het geval de onderhavige voorwaarden in een andere taal dan de Nederlandse zijn opgesteld, prevaleert, in het geval van conflict op enig onderdeel tussen die vertaling en de Nederlandse tekst, de Nederlandse tekst op bedoeld onderdeel.

Artikel 3 Wijziging algemene voorwaarden
BHC is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. BHC zal de gewijzigde algemene voorwaarden, voor zover redelijkerwijs mogelijk, tijdig aan wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerking treden is medegedeeld, treden de wijzigingen jegens wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 4 Offertes
1. Alle aanbiedingen van BHC zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. De door BHC gemaakte offertes zijn gebaseerd op informatie die door wederpartij tot aan de offertedatum is verstrekt. Wederpartij staat voor de juistheid en volledigheid van deze informatie in.
3. Het enkele uitbrengen door BHC van een al dan niet als offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht BHC niet tot het sluiten van een overeenkomst.
4. Indien in de acceptatie door wederpartij enig voorbehoud of enige wijziging ten opzichte van het aanbod wordt aangebracht, komt de overeenkomst eerst tot stand indien en zodra BHC aan wederpartij schriftelijk heeft bevestigd met deze afwijking van haar aanbod in te stemmen. Die instemming wordt echter nimmer geacht betrekking te hebben op eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden die door wederpartij worden gehanteerd.
5. Prijsopgaven in de overeenkomst worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het aanbod geldende prijzen en luiden in Euro’s. De opgegeven prijzen zijn altijd exclusief kantoorkosten, reiskosten, reis- en verblijfskosten, rentekosten, verzendkosten en omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
6. De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden. Bij samengestelde offertes bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel gegeven prijs.
7. Wijzigingen van opgegeven prijzen zonder voorafgaande kennisgeving en na verzending van de opdrachtbevestiging door BHC aan wederpartij, worden uitdrukkelijk voorbehouden.
8. Eventuele kortingen gelden eenmalig en binden BHC niet met betrekking tot andere overeenkomsten.

Artikel 5 Opdrachten
1. Een bestelling of opdracht bindt wederpartij.
2. BHC is gebonden aan een opdracht door verzending van een opdrachtbevestiging. Op dat moment komt de overeenkomst tussen partijen tot stand.
3. Indien wederpartij niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren tegen de (inhoud van de) opdrachtbevestiging kenbaar maakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de inhoud van de opdracht correct en volledig weer te geven.
4. Een overeenkomst komt voorts tot stand doordat door wederpartij feitelijk gebruik wordt gemaakt van de dienst.
5. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of uit de aard, inhoud en strekking van de verleende opdracht anders voortvloeit.
6. De overeengekomen dienst zal zo spoedig mogelijk na acceptatie van het aanbod van wederpartij worden verleend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7. De door wederpartij, na het verzenden van de opdrachtbevestiging, gewenste wijzigingen in de uitvoering van de opdracht, moeten door wederpartij tijdig en bij voorkeur schriftelijk aan BHC kenbaar worden gemaakt. Worden de wijzigingen mondeling (per telefoon) doorgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van wederpartij, tenzij de wijzigingen door BHC schriftelijk zijn bevestigd. Wijzigingen in de opdracht, van welke aard dan ook, die hogere kosten veroorzaken dan de kosten die in de opdrachtbevestiging zijn berekend, worden aan wederpartij extra in rekening gebracht. De kosten van deze wijzigingen kunnen door BHC zowel mondeling als schriftelijk worden medegedeeld aan wederpartij. Acceptatie van deze prijsopgave door wederpartij kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden.
8. BHC behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden uit te voeren, c.q. diensten te verlenen dan is overeengekomen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van wederpartij en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Wederpartij wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden/ aanvullende diensten. De kosten van deze extra werkzaamheden/diensten komen geheel voor rekening van wederpartij.
9. De overeengekomen termijn voor uitvoering van de opdracht gaat niet eerder in dan nadat de overeengekomen voorschotten door wederpartij zijn voldaan en wederpartij aan al haar verplichtingen uit hoofde van artikel 7 heeft voldaan.
10. De overeengekomen termijn voor uitvoering van de opdracht is nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In dat geval is wederpartij gehouden aan BHC eerst een redelijke termijn te stellen waarbinnen de opdracht alsnog dient te worden voltooid, alvorens wederpartij het recht heeft de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden, overeenkomstig het bepaalde in artikel 13.

Artikel 6 Afwijkingen
1. BHC is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: koersstijgingen, stijging van de kosten van diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn (daaronder begrepen de diensten van de door BHC ingeschakelde derden), stijging van verzendkosten, van lonen, van
werkgeverslasten, sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, transport, invoering van nieuwe en/of verhoging van bestaande overheidsheffingen, in – en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland, of, in het algemeen, zodanige omstandigheden die met een en/of ander vergelijkbaar zijn. Indien een degelijke omstandigheid zich voordoet is BHC gerechtigd de overeengekomen prijs naar rato van de bedoelde stijging te verhogen.
2. Indien een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel zich voordoet, binden de eerder overeengekomen of gehanteerde prijzen en/of tarieven BHC niet, tenzij die in een volgende overeenkomst schriftelijk en uitdrukkelijk worden bevestigd.
3. Indien bij het uitvoeren van de overeenkomst extra kosten moeten worden gemaakt en/of extra risico’s aanwezig zijn, heeft BHC het recht deze kosten als meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 7 Rechten en plichten
1. Wederpartij is verplicht aan BHC alle informatie te verstrekken die nodig is voor een correcte uitvoering van de opdracht.
2. Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie.
3. Wederpartij is verplicht medewerkers die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst door BHC tijdig aan BHC (kosteloos) ter beschikking te stellen.
4. Wederpartij zal op eerste verzoek van BHC (kosteloos) een adequaat uitgeruste werkplek aan BHC ter beschikking stellen.
5. Wederpartij zal op eerste verzoek van BHC (kosteloos) de door BHC aan wederpartij ter beschikking gestelde zaken en bescheiden retourneren.
6. Indien wederpartij een of meer van zijn verplichtingen als hiervoor genoemd niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk nakomt, is wederpartij gehouden de als gevolg hiervan door BHC geleden schade (daaronder begrepen: gemaakte kosten en winstderving) te vergoeden. BHC heeft het recht de in dit verband gemaakte extra uren als meerwerk in rekening te brengen en wederpartij is gehouden deze kosten volledig en tijdig te voldoen.
7. Het staat BHC vrij voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen of de opdracht aan derden over te dragen.

Artikel 8 Opeisbaarheid en betaling
1. Verschuldigdheid van het overeengekomen loon is niet afhankelijk van voltooiing van de opdracht of het verstrijken van de tijd waarvoor de overeenkomst is aangegaan. Indien de overeenkomst eindigt door opzegging voordat de opdracht is voltooid dan wel voordat de tijd waarvoor zij is aangegaan, is wederpartij het overeengekomen bedrag volledig verschuldigd.
2. Betaling door wederpartij dient te geschieden door overschrijving van het factuurbedrag op de bankrekening(en) van BHC binnen de termijn zoals aangegeven op de door BHC gezonden factuur. Bij betaling dient het factuurnummer te worden vermeld.
3. BHC is te allen tijde gerechtigd ondanks de overeengekomen betalingsconditie, vooruitbetaling, contante betaling, betaling in termijnen of zekerheid voor betaling te verlangen.
4. Door wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt wederpartij dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur, en in de laatste plaats op de laatstelijk door BHC gezonden factuur.
5. Verrekening, korting of opschorting door wederpartij, uit welke hoofde dan ook en hoe ook genaamd, is uitgesloten.
6. In geval van overschrijding van de overeengekomen betalingstermijnen, liquidatie, faillissement, surseance van betaling of toepassing van de wettelijke schuldsanering op wederpartij, zijn de verplichtingen van wederpartij onmiddellijk opeisbaar. In geval van overschrijding van de betalingstermijnen is BHC voorts gerechtigd naar eigen inzicht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.
7. Bij overschrijding van de betalingstermijn, alsmede wanneer wederpartij in gebreke is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, wordt zonder dat een in gebreke stelling nodig is, vanaf de vervaldag een contractuele rente ad 1,5% per maand verschuldigd. Indien de wettelijke handelsrente in een bepaalde periode hoger is dan de overeengekomen contractuele rente, is voor die periode de wettelijke handelsrente verschuldigd in plaats van de contractuele rente. Daarnaast is wederpartij gehouden tot volledige vergoeding van de gerechtelijke kosten en buitengerechtelijke kosten, ongeacht of deze kosten daadwerkelijk gemaakt zijn. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % van de hoofdsom, met een minimum van €200,00. Onder gerechtelijke kosten worden onder meer begrepen alle kosten tot inning van de vordering, zoals (doch niet uitsluitend): deurwaarderskosten, advocaatkosten, kosten ten behoeve van conservatoire rechtsmaatregelen, voorlopige voorzieningen, proceskosten en kosten van een faillissementsaanvraag.

Artikel 9 Gebreken: reclames en klachten
1. Klachten dienen schriftelijk per aangetekende post en binnen acht kalenderdagen na uitvoering van de opdracht te worden gedaan, op straffe van verval van recht. Klachten terzake uiterlijk waarneembare gebreken dienen in afwijking van de eerste zin van dit artikellid direct te worden gedaan.
2. In geval van non-conformiteit is BHC steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, dan wel, naar keuze van BHC, het verschil in waarde tussen een deugdelijke en de feitelijk geleverde prestatie te vergoeden. De nakoming van de overeenkomst geldt dan als volledig en deugdelijk. De overeenkomst kan in dit geval niet worden ontbonden door wederpartij.
3. BHC dient in staat te worden gesteld om, desgewenst, schadebeperkende maatregelen te nemen indien zij tekortschiet in de nakoming van enige op haar rustende verplichting.
4. Als BHC niet voldoende gelegenheid wordt gegeven om een voorkomend gebrek te verhelpen, komen alle hieruit voortvloeiende kosten en schade voor rekening van wederpartij.
5. Een klacht ten aanzien van de dienstverlening of leveranties schort de betalingsverplichting van wederpartij ten aanzien van andere diensten/leveranties niet op.
6. Indien de in dit artikel genoemde termijnen naar kennelijke maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldige en alerte wederpartij als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zullen deze termijnen automatisch worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van BHC voor wederpartij redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. BHC draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van opzet of grove schuld, door wederpartij te bewijzen.
2. BHC is nimmer aansprakelijk voor schade, indien wederpartij onvoldoende, onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt ten behoeve van de vaststelling en uitvoering van de door BHC te verrichten diensten of werkzaamheden, tenzij de schade niet kan worden aangemerkt als gevolg daarvan, een en ander door wederpartij te bewijzen.
3. In geval van aansprakelijkheid is BHC nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het door wederpartij betaalde deel van het factuurbedrag dat ziet op de levering die
tot aansprakelijkheid heeft geleid (exclusief BTW) of een evenredig deel daarvan.
4. In geval BHC voor de betreffende schade is verzekerd, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar zal worden uitgekeerd krachtens de polissen, minus het eigen risico.
5. BHC is nimmer gehouden tot vergoeding aan wederpartij of derden van enige gevolgschade, zoals schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst van wederpartij en/of van derden.
6. Wederpartij vrijwaart BHC voor alle schade die is ontstaan aan derden of zaken van derden door of in verband met door BHC aan wederpartij geleverde diensten.
7. Schadeclaims dienen door wederpartij binnen twee (2) weken nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, schriftelijk per aangetekende brief aan BHC kenbaar gemaakt worden, onder opgave van de hoogte van de schade, op straffe van verval van recht.

Artikel 11 Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan BHC zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn inbegrepen: stakingen in het bedrijf van BHC en/of haar leveranciers, een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan BHC afhankelijk is, extreme en/of onverwachte weersomstandigheden, ziekte van het personeel van BHC, overheidsmaatregelen, algemene vervoersproblemen, oorlog(sgevaar), oproer, sabotage, bedrijfsstorting.
2. BHC heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid, die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat BHC haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van BHC opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door BHC niet mogelijk is langer dan dertig (30) dagen duurt, is BHC bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting zijdens BHC tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien BHC bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 12 Overdracht overeenkomst
1. Het is wederpartij niet toegestaan zijn/haar rechten en plichten uit deze overeenkomst aan een derde over te dragen, door te leveren of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens in geval van voorafgaande schriftelijke toestemming van BHC.
2. BHC is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde over te dragen.

Artikel 13 Opschorting, opzegging en ontbinding
1. Indien wederpartij enige voor hem uit een overeenkomst met BHC voortvloeiende verplichting niet stipt en/of volledig nakomt of indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan mocht blijken dat wederpartij onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft achtergehouden, of indien wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, of hij surseánce van betaling of wettelijke schuldsanering heeft aangevraagd, of hij aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, of bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, of als wederpartij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, of in geval van overlijden, of onder curatele stelling, of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, heeft BHC het recht, de (verdere) nakoming van alle verplichtingen, c.q. de uitvoering van de overeenkomst jegens wederpartij op te schorten of de overeenkomst(en) met wederpartij geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding.
2. Indien wederpartij de overeenkomst wenst op te zeggen of te ontbinden, zal zij te allen tijde eerst BHC schriftelijk per aangetekende brief in gebreke moeten stellen. Wederpartij dient BHC schriftelijk en nauwkeurig te berichten welke tekortkomingen in de nakoming zijn geconstateerd. Wederpartij zal BHC een redelijke termijn gunnen om alsnog de verplichtingen uit overeenkomst na te komen, dan wel de tekortkomingen te herstellen. In geval van opzegging dient een opzegtermijn van minimaal één maand in acht te worden genomen.

Artikel 14 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Zij zullen deze verplichting ook opleggen aan hun medewerkers en de door hen ten behoeve van de uitvoering ingeschakelde derden.
2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Alleen met schriftelijke toestemming van de andere partij en/of een wettelijke plicht mag deze geheimhouding doorbroken worden, tenzij BHC uit hoofde van een wettelijke of beroepsplicht gehouden is tot bekendmaking.
3. Tenzij door BHC daartoe voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend, is het wederpartij verboden de inhoud van door BHC opgestelde of ter beschikking gestelde rapporten, adviezen of andere schriftelijke uitingen openbaar te maken en/of derden op andere wijze in de gelegenheid stellen kennis te nemen van de inhoud daarvan.

Artikel 15 Overname personeel
Het is wederpartij verboden op enige wijze invloed uitoefenen of doen uitoefenen op of medewerking te verlenen aan of te doen verlenen, in welke vorm dan ook, aan een persoon die voor BHC werkzaam is of in de afgelopen 12 maanden voorafgaande aan de overeenkomst bij BHC werkzaam is geweest, om bij hem of derden in dienst te komen of rechtstreeks werkzaamheden voor hem of derden te verrichten, zulks onder verbeurte van een dadelijk opeisbare boete van € 25.000,- per overtreding.

Artikel 16 Vervaltermijn
Tenzij in deze algemene voorwaarden anders is bepaald of tenzij anders is overeengekomen vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van wederpartij, uit welke hoofde dan ook, jegens BHC in verband met de uitvoering van de overeenkomst, binnen zes maanden na voltooiing van de opdracht en/althans in ieder geval binnen zes maanden nadat wederpartij bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 17 Meer wederpartijen; meer ondertekenaars
Voor het geval meerdere wederpartijen tezamen een overeenkomst zijn aangegaan of meerdere personen een overeenkomst met BHC hebben ondertekend is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor elke verplichting van wederpartijen, voortvloeiende uit die overeenkomst.

Artikel 18 Geschillen / Toepasselijk recht
1. Op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die naar aanleiding van een tussen partijen gesloten overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Nederland.